Webové služby

Tato část popisuje backendové webové služby pro organizace, které jsou registrované v Ověřovacím portálu.

Webová služba pro ověření fyzické osoby

Organizace, která je registrována v Ověřovacím portálu může namísto ověřování údajů fyzické osoby přes portál využít své vlastní API k hromadnému ověřování údajů fyzických osob. Detailní popis webové služby TR_BSI_OVERENI_FO pro ověření údajů fyzické osoby je dostupný na úložišti vývojářské dokumentace. Chování služby kopíruje proces ověření údajů fyzické osoby. Drobnou odlišností je formát adresy trvalého bydliště, která musí být na vstupu webové služby ve tvaru kódu adresního místa (RÚIAN kód).

Předávání BSI právnímu nástupci

Právní nástupce uživatele služby má dle §12a, odst. 8 zákona o právu na digitální služby a změně některých zákonů, právo požádat o vytvoření nových bezvýznamových směrových identifikátorů fyzické osoby (BSI) na základě předání seznamu bezvýznamových směrových identifikátorů fyzické osoby (BSI) svého právního předchůdce správci Národního bodu pro identifikaci a autentizaci.

  1. Právní nástupce požádá o vytvoření nového BSI fyzické osoby. Požadavek směřuje k podnikateli, tedy původnímu ověřovateli údajů.
  2. Ověřovatel údajů prostřednictvím webové služby TR_BSI_ULOZENI předá seznam BSI NIA. Lze nastavit, po kterou dobu bude možné zdrojová BSI vyzvednout a také zadat IČO organizace, pro kterou budou úložky uloženy.
  3. Národní bod vydá ověřovateli tzv. úložky.
  4. Ověřovatel poté zašle úložky (příp. další vlastní data) právnímu nástupci.
  5. Právní nástupce prostřednictvím webové služby TR_BSI_VYZVEDNUTI získá na základě úložek na vstupu seznam svých BSI.

Technické popisy služeb a rozhraní jsou dostupné v samostatných dokumentech, které jsou dostupné na úložišti vývojářské dokumentace.