Ověření fyzické osoby

Ověření údajů o jiné fyzické osobě ověřovatel provede zadáním kombinace identifikačních údajů, které mu o sobě jiná fyzická osoba sdělila v roli původce údajů na základě prokazatelného právního vztahu.

Prokazatelným právním vztahem je např. smlouva. Tento právní vztah musí být dle §12a ZoPDS, doložitelný, neboť záznam o ověření údajů bude veden v provozních údajích registru obyvatel. Ověřovaná osoba tak může ověřovatele kdykoliv požádat o zdůvodnění využití údajů a prokázání existence právního vztahu.

Ověření fyzické osoby je možné provést pod záložkou „Ověření fyzické osoby“.


Zadání identifikačních údajů fyzické osoby

Ověřovatel zadá kombinaci identifikačních údajů, které má o jiné fyzické osobě, kterou si přeje ověřit, k dispozici. Kombinací údajů je míněno: jméno, příjmení a alespoň jeden další identifikační údaj – adresa trvalého bydliště, datum narození nebo platný doklad (občanský průkaz, cestovní doklad nebo průkaz o povolení k pobytu). Pro lepší upřesnění ověřované osoby je možné také zadat rozšiřující údaj, jímž je rodné číslo.


Výsledek žádosti o ověření fyzické osoby

Pokud ověření fyzické osoby dle zadaných údajů proběhlo úspěšně, ověřovatel obdrží identifikátor nalezené osoby (BSI). Ten si může pro své vlastní potřeby zkopírovat.


Případy, ve kterých není možné ověření provést:

  • Dle zadaných údajů bude nalezeno více osob.
  • Na základě zadaných údajů nebude nalezena žádná osoba.
  • Ověřovaná osoba je zemřelá.

V prvních dvou případech je potřeba upravit či doplnit zadanou kombinaci identifikačních údajů a opakovat ověření.