Podmínky používání Mobilního klíče eGovernmentu

Podmínky používání Mobilního klíče eGovernmentu - platné od 1.12.2021.pdf

1. Úvod

Níže jsou uvedeny podmínky používání Mobilního klíče eGovernmentu (dále jen „Mobilní klíč“) jako kvalifikovaného prostředku pro elektronickou identifikaci vydaného Správou základních registrů jako kvalifikovaným správcem podle zákona č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, ve znění pozdějších předpisů. Držitelé Mobilního klíče se zavazují tyto podmínky dodržovat.

2. Pojmy

Držitel – držitelem Mobilního klíče se rozumí fyzická osoba starší 18 let, která je vedena v základním registru obyvatel, a které byl Správou základních registrů vydán prostředek pro elektronickou identifikaci.

Kvalifikovaný správce – kvalifikovaným správcem je státní orgán nebo soukromoprávní subjekt, kterému byla udělena akreditace Ministerstva vnitra k poskytování identifikačních prostředků a který je napojen na Národní bod. Správa základních registrů je jedním z kvalifikovaných správců a splňuje podmínky uvedené v zákonu o elektronické identifikaci a Nařízení eIDAS.

Kvalifikovaný poskytovatel – je státní orgán nebo soukromoprávní subjekt, který provozuje on-line službu nebo jinou činnost, při nichž je vyžadováno prokázání totožnosti prostřednictvím Národního bodu s využitím elektronické identifikace v souladu se zákonem o elektronické identifikaci.

Kvalifikovaný systém – systém, který spravuje kvalifikovaný správce a který splňuje podmínky uvedené v zákonu o elektronické identifikaci.

Národní bod (NIA) – Národní bod pro identifikaci a autentizaci (NIA) je informační systém veřejné správy podporující proces elektronické identifikace a autentizace prostřednictvím kvalifikovaného systému. Správcem Národního bodu je Správa základních registrů.

Portál Národního bodu – též Portál NIA je webové rozhraní, přes které je umožněno zažádat o identifikační prostředky vydávané Správou základních registrů a spravovat svůj uživatelský profil.

Poskytnutí referenčních údajů z registru obyvatel – fyzické osoby starší 18 let mohou podle §58a zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, poskytnout údaje jiné fyzické nebo právnické osobě. Poskytnutím údajů Správě základních registrů je ověřena totožnost držitele NIA ID, která je jednou z podmínek pro vydání prostředku pro elektronickou identifikaci.

Prostředek pro elektronickou identifikaci – prostředek, který slouží pro vzdálené prokazování totožnosti při využívání online služeb a je vydán kvalifikovaným správcem v souladu se zákonem o elektronické identifikaci a Nařízení eIDAS.

Správa základních registrů (SZR) – správní úřad, podřízený Ministerstvu vnitra, který je mimo jiné kvalifikovaným správcem a zároveň správcem Národního bodu.

Uživatelský profil – vzniká okamžikem, kdy dojde k aktivaci prvního identifikačního prostředku fyzické osoby (tj. prvotní ověření totožnosti žadatele o identifikační prostředek vůči registru obyvatel pro potřeby elektronické identifikace). Uživatelský profil slouží ke správě všech aktivních identifikačních prostředků držitele, kontaktních údajů, souhlasů s poskytnutím údajů pro každou jednotlivou on-line službu a způsobů přihlášení.

Zákon o elektronické identifikaci (zákon č. 250/2017 Sb.) - upravuje v návaznosti na přímo použitelné Nařízení eIDAS využití elektronické identifikace, působnosti Ministerstva vnitra a Správy základních registrů a přestupky na úseku elektronické identifikace.

3. Prostředek pro elektronickou identifikaci - Mobilní klíč eGovernmentu

Správa základních registrů (dále jen „SZR“) zdarma vydává Mobilní klíč jako prostředek pro elektronickou identifikaci (dále jen „prostředek“), Tento prostředek splňuje úroveň záruky "značná" podle prováděcího nařízení komise (EU) 2015/1502. Mobilní klíč představuje využití přihlašování prostřednictvím aplikace „Mobilní klíč eGovernmentu“ nainstalované na mobilním zařízení držitele a umožňuje přihlašování bez potřeby zadávání dalších ověřovacích kódů. Více informací naleznete na informačních webových stránkách portálu identitaobcana.cz.

4. Vydání Mobilního klíče

Žadatel iniciuje připojení Mobilního klíče k Národnímu bodu přímo z mobilní aplikace. Její instalace je možná z příslušného obchodu podle operačního systému zařízení žadatele. Odkazy pro stažení aplikace najdete také v příslušné části informačního webu portálu identitaobcana.cz.

K aktivaci Mobilního klíče musí žadatel udělit souhlas o poskytnutí referenčních údajů z registru obyvatel Správě základních registrů podle § 58a zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů. Udělení souhlasu je možné provést prostřednictvím ověření jiným identifikačním prostředkem evidovaným v Národním bodu, datovou schránkou nebo kontaktního místa veřejné správy Czech POINT. Podrobné návody jsou k dispozici na informačních webových stránkách portálu identitaobcana.cz.

SZR ověří prostřednictvím poskytnutých údajů totožnost žadatele a vede ji v evidenci vydaných prostředků na základě zákona o elektronické identifikaci. Mobilní klíč se ověřením poskytnutých údajů a jejich spárováním s vytvořeným uživatelským profilem stává vydaným prostředkem a lze jej používat k prokazování totožnosti.

O vydání Mobilního klíče smí žádat pouze osoba starší 18 let, která je vedena v základním registru obyvatel a která má v tomto registru uveden údaj o:

 • údaj o alespoň jednom z elektronicky čitelných identifikačních dokladů, nebo
 • údaj o jméně, příjmení, adrese pobytu a datu narození (u cizinců).

Tato osoba musí disponovat mobilním telefonním číslem vydaným v České republice (s předvolbou +420).

5. Platnost Mobilního klíče

Mobilní klíč je prostředkem platným do doby, než ho držitel z vlastní vůle zneplatní, případně nastane jiná skutečnost pro zneplatnění (blíže uvedeno níže). Datem vydání, tj. aktivace prostředku, se rozumí datum spárování poskytnutých údajů z registru obyvatel s uživatelským profilem držitele.

6. Podmínky používání Mobilního klíče

Držitel je povinen:

 • si ověřit správnost údajů v žádosti o Mobilní klíč při jeho vydání;
 • s Mobilním klíčem zacházet s náležitou péčí tak, aby minimalizoval možnost jeho zneužití, zejména přístupový PIN nebo heslo k mobilní aplikaci si nikam nezapisuje a nikdy ho nesdělí jiné osobě;
 • zařízení, na kterém je naistalována aplikace Mobilního klíče, mít ve výhradním užívání;
 • telefonní číslo, na který je zaslán jednorázový SMS kód, mít ve výhradním užívání;
 • zadávat přihlašovací údaje bez přítomnosti jiných osob, aby zabránil zneužití;
 • nepoužívat Mobilní klíč pro jiné činnosti, než je prokazování totožnosti u kvalifikovaných poskytovatelů;
 • používat Mobilní klíč k elektronické identifikaci pouze u kvalifikovaných poskytovatelů, kteří jsou uvedeni v seznamu, který vede a zveřejňuje SZR na svých internetových stránkách;
 • bezodkladně informovat Service Desk SZR dle kontaktních informací uvedených níže, v případě, že má s použitím Mobilního klíče jakékoliv problémy;
 • bezodkladně ohlásit SZR (prostřednictvím Service Desku SZR dle kontaktních informací uvedených níže) zneužití, ztrátu, odcizení nebo hrozící nebezpečí zneužití Mobilního klíče.

7. Mobilní klíč se stává neplatným:

 • v okamžiku, kdy držitel ohlásí ztrátu, zneužití, odcizení na SZR;
 • v okamžiku úmrtí držitele, nebo pokud byl držitel prohlášen za mrtvého a SZR se o tom prokazatelně dozvěděla;
 • při ukončení činnosti SZR jako kvalifikovaného správce.

8. SZR nezodpovídá za:

Škody způsobené v důsledku prokázání identitou držitele v případě, že došlo ke zneužití či odcizení Mobilního klíče a držitel tuto skutečnost včas nenahlásil SZR.

9. Služba Service Desk SZR (uživatelská podpora)

Při řešení problémů a incidentů souvisejících s poskytováním služeb elektronické identifikace prosím kontaktujte Service Desk SZR jedním z následujících způsobů:

10. Platnost dokumentu „Podmínky používání kvalifikovaného prostředku pro elektronickou identifikaci – Mobilní klíč eGovernmentu, vydávaného Správou základních registrů“

Aktuální znění podmínek je platné od 1. prosince 2021 a nahrazuje znění podmínek, které byly platné do 30. listopadu 2021.