Podmínky používání Mobilního klíče eGovernmentu

Podmínky používání Mobilního klíče eGovernmentu - platné od 1.4.2023.pdf

1. Úvod

Níže jsou uvedeny podmínky používání Mobilního klíče eGovernmentu jako kvalifikovaného prostředku pro elektronickou identifikaci vydaného do 31. března 2023 Správou základních registrů a od 1. dubna 2023 Digitální a informační agenturou jakožto kvalifikovaným správcem podle zákona č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, ve znění pozdějších předpisů. Na základě zákona č. 471/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, převzala Digitální a informační agentura od 1. dubna 2023 roli kvalifikovaného správce od Správy základních registrů. Prostředky vydané Správou základních registrů se od 1. dubna 2023 považují za prostředky vydané Digitální a informační agenturou. Držitelé Mobilního klíče eGovernmentu se zavazují tyto podmínky dodržovat.

2. Pojmy

Držitel – držitelem Mobilního klíče se rozumí fyzická osoba starší 18 let, která je vedena v základním registru obyvatel, a které byl Správou základních registrů vydán prostředek pro elektronickou identifikaci.

Digitální a informační agentura – je ústřední správní úřad pro elektronickou identifikaci, služby vytvářející důvěru a pro informační systémy veřejné správy. Je zřízena k 1. lednu 2023 a působnost přebírá od Správy základních registrů od 1. dubna 2023. Stává se mimo jiné kvalifikovaným správcem a zároveň správcem Národního bodu.

Kvalifikovaný správce – kvalifikovaným správcem je státní orgán nebo soukromoprávní subjekt, kterému byla udělena akreditace Ministerstva vnitra k poskytování identifikačních prostředků a který je napojen na Národní bod. Digitální a informační agentura je jedním z kvalifikovaných správců a splňuje podmínky uvedené v zákonu o elektronické identifikaci a Nařízení eIDAS.

Kvalifikovaný poskytovatel – je státní orgán nebo soukromoprávní subjekt, který provozuje on-line službu nebo jinou činnost, při nichž je vyžadováno prokázání totožnosti prostřednictvím Národního bodu s využitím elektronické identifikace v souladu se zákonem o elektronické identifikaci.

Kvalifikovaný systém – systém, který spravuje kvalifikovaný správce a který splňuje podmínky uvedené v zákonu o elektronické identifikaci.

Národní bod (NIA) – Národní bod pro identifikaci a autentizaci (NIA) je informační systém veřejné správy podporující proces elektronické identifikace a autentizace prostřednictvím kvalifikovaného systému. Správcem Národního bodu je Digitální a informační agentura.

Portál Národního bodu – též Portál NIA je webové rozhraní, přes které je umožněno zažádat o identifikační prostředky vydávané Digitální a informační agenturou a spravovat svůj uživatelský profil.

Poskytnutí referenčních údajů z registru obyvatel – fyzické osoby starší 18 let mohou podle § 58a zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, poskytnout údaje jiné fyzické nebo právnické osobě. Poskytnutím údajů Digitální a informační agentuře je ověřena totožnost držitele Mobilního klíče, která je jednou z podmínek pro vydání prostředku pro elektronickou identifikaci.

Prostředek pro elektronickou identifikaci – prostředek, který slouží pro vzdálené prokazování totožnosti při využívání online služeb a je vydán kvalifikovaným správcem v souladu se zákonem o elektronické identifikaci a Nařízení eIDAS.

Digitální a informační agentura (DIA) – správní úřad, podřízený Ministerstvu vnitra, který je mimo jiné kvalifikovaným správcem a zároveň správcem Národního bodu.

Uživatelský profil – vzniká okamžikem, kdy dojde k aktivaci prvního identifikačního prostředku fyzické osoby (tj. prvotní ověření totožnosti žadatele o identifikační prostředek vůči registru obyvatel pro potřeby elektronické identifikace). Uživatelský profil slouží ke správě všech aktivních identifikačních prostředků držitele, kontaktních údajů, souhlasů s poskytnutím údajů pro každou jednotlivou on-line službu a způsobů přihlášení.

Zákon o elektronické identifikaci (zákon č. 250/2017 Sb.) - upravuje v návaznosti na přímo použitelné Nařízení eIDAS využití elektronické identifikace, působnosti Digitální a informační agentury a přestupky na úseku elektronické identifikace.

3. Prostředek pro elektronickou identifikaci - Mobilní klíč eGovernmentu

Digitální a informační agentura (dále jen „DIA“) zdarma vydává Mobilní klíč jako prostředek pro elektronickou identifikaci (dále jen „prostředek“), Tento prostředek splňuje úroveň záruky "značná" podle prováděcího nařízení komise (EU) 2015/1502. Mobilní klíč představuje využití přihlašování prostřednictvím aplikace „Mobilní klíč eGovernmentu“ nainstalované na mobilním zařízení držitele a umožňuje přihlašování bez potřeby zadávání dalších ověřovacích kódů. Více informací naleznete na informačních webových stránkách portálu identitaobcana.cz.

4. Vydání Mobilního klíče

Žadatel iniciuje připojení Mobilního klíče k Národnímu bodu přímo z mobilní aplikace. Její instalace je možná z příslušného obchodu podle operačního systému zařízení žadatele. Odkazy pro stažení aplikace najdete také v příslušné části informačního webu portálu identitaobcana.cz.

K aktivaci Mobilního klíče musí žadatel udělit souhlas o poskytnutí referenčních údajů z registru obyvatel Správě základních registrů podle § 58a zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů. Udělení souhlasu je možné provést prostřednictvím ověření jiným identifikačním prostředkem evidovaným v Národním bodu, datovou schránkou nebo kontaktního místa veřejné správy Czech POINT. Podrobné návody jsou k dispozici na informačních webových stránkách portálu identitaobcana.cz.

DIA ověří prostřednictvím poskytnutých údajů totožnost žadatele a vede ji v evidenci vydaných prostředků na základě zákona o elektronické identifikaci. Mobilní klíč se ověřením poskytnutých údajů a jejich spárováním s vytvořeným uživatelským profilem stává vydaným prostředkem a lze jej používat k prokazování totožnosti.

O vydání Mobilního klíče smí žádat pouze osoba starší 18 let, která je vedena v základním registru obyvatel a která má v tomto registru uveden údaj o:

 • údaj o alespoň jednom z elektronicky čitelných identifikačních dokladů, nebo
 • údaj o jméně, příjmení, adrese pobytu a datu narození (u cizinců).

Tato osoba musí disponovat mobilním telefonním číslem vydaným v České republice (s předvolbou +420).

5. Platnost Mobilního klíče

Mobilní klíč je prostředkem platným do doby, než ho držitel z vlastní vůle zneplatní, případně nastane jiná skutečnost pro zneplatnění uvedená v čl. 7. Datem vydání, tj. aktivace prostředku, se rozumí datum spárování poskytnutých údajů z registru obyvatel s uživatelským profilem držitele. Prostředky vydané před dnem 31. 3. 2023 Správou základních registrů zůstávají v platnosti.

6. Podmínky používání Mobilního klíče

Držitel je povinen:

 • si ověřit správnost údajů v žádosti o Mobilní klíč při jeho vydání;
 • s Mobilním klíčem zacházet s náležitou péčí tak, aby minimalizoval možnost jeho zneužití, zejména přístupový PIN nebo heslo k mobilní aplikaci si nikam nezapisuje a nikdy ho nesdělí jiné osobě;
 • zařízení, na kterém je naistalována aplikace Mobilního klíče, mít ve výhradním užívání;
 • telefonní číslo, na který je zaslán jednorázový SMS kód, mít ve výhradním užívání;
 • zadávat přihlašovací údaje bez přítomnosti jiných osob, aby zabránil zneužití;
 • nepoužívat Mobilní klíč pro jiné činnosti, než je prokazování totožnosti u kvalifikovaných poskytovatelů;
 • používat Mobilní klíč k elektronické identifikaci pouze u kvalifikovaných poskytovatelů, kteří jsou uvedeni v seznamu, který vede a zveřejňuje DIA na svých internetových stránkách;
 • bezodkladně informovat Service Desk DIA dle kontaktních informací uvedených níže, v případě, že má s použitím Mobilního klíče jakékoliv problémy;
 • bezodkladně ohlásit DIA (prostřednictvím Service Desku DIA dle kontaktních informací uvedených níže) zneužití, ztrátu, odcizení nebo hrozící nebezpečí zneužití Mobilního klíče.

7. Zneplatnění Mobilního klíče

DIA zneplatní prostředek:

 • v okamžiku, kdy držitel ohlásí ztrátu, zneužití, odcizení na DIA;
 • v okamžiku úmrtí držitele, nebo pokud byl držitel prohlášen za mrtvého a DIA se o tom prokazatelně dozvěděla;
 • při ukončení činnosti DIA jako kvalifikovaného správce;
 • v případě podezření, že se prostředkem pro elektronickou identifikaci v rámci kvalifikovaného systému elektronické identifikace úspěšně prokázala jiná osoba, než které prokazovaná totožnost náleží;
 • pokud dojde k porušení podmínek používání Mobilního klíče uvedených v článku č. 6.

8. Odpovědnost za škodu

DIA nezodpovídá za škody způsobené v důsledku prokázání identitou držitele, byl-li Mobilní klíč zneužit či odcizen a držitel tuto skutečnost včas nenahlásil DIA.

9. Služba Service Desk DIA (uživatelská podpora)

Při řešení problémů a incidentů souvisejících s poskytováním služeb elektronické identifikace prosím kontaktujte Service Desk DIA jedním z následujících způsobů:

10. Platnost dokumentu „Podmínky používání kvalifikovaného prostředku pro elektronickou identifikaci – Mobilní klíč eGovernmentu

Aktuální znění podmínek je platné od 1. dubna 2023 a nahrazuje znění podmínek vydaných Správou základních registrů, které bylo platné od 1. prosince 2021 do 31. března 2023.