INFORMACE O MOŽNOSTI ZÍSKÁNÍ ELEKTRONICKÉ IDENTITY V ČESKÉ REPUBLICE PRO CIZINCE

Návod na zřízení NIA ID a MEG pro cizince - Anglicky PDF
Návod na zřízení NIA ID a MEG pro cizince - Česky PDF

Chcete-li využívat elektronické služby kteréhokoli z úřadů v České republice, je nutné se k těmto službám přihlásit a identifikovat se. Jako cizinec můžete použít jednu ze dvou možností, buď pomocí DSFO (Data Box fyzické osoby), nebo pomocí prostředků identity NIA ID (Uživatelské jméno, Heslo, SMS).

 • Datová schránka fyzické osoby (DSFO) - je nástroj pro předkládání a doručování dokumentů, který může ve vztahu k několika vybraným systémům sloužit také jako prostředek elektronické identifikace. Může být vydán také fyzické osobě, která nedisponuje státním občanstvím České republiky, pokud předloží doklady o jménu či jménech, příjmení, rodném jménu, datu narození, místě a státě narození ao státní příslušnosti.
 • NIA ID - může být vydáno osobě, která:
  • má platné povolení k pobytu vydané na území České republiky, např. povolení k trvalému pobytu, povolení k dlouhodobému pobytu (včetně karty zaměstnance),
  • má vízum udělené na více než 90 dnů,
  • má platné potvrzení o dočasném pobytu (vztahuje se pouze na občany EU).

Poznámka: Další běžný způsob identifikace - elektronický průkaz totožnosti - lze vydat pouze občanům České republiky a nikoliv cizinci, takže v tomto seznamu není dále uveden.

Následují podrobnější vlastnosti obou prostředků a způsoby, jak je lze získat.

DSFO - datová schránka fyzické osoby

Vlastnosti

 • Umožňuje zejména předkládat dokumenty státu a přijímat zprávy od veřejné správy.
 • Jedná se o zavedený a široce používaný nástroj pro komunikaci jednotlivců a společností se státem.
 • Má vlastní elektronickou aplikaci pro přihlašování mobilním telefonem - Mobilní klíč eGovernmentu (MEG).
 • Může být také použit k přihlášení k několika vybraným státním službám, jako je občanský portál, portál české správy sociálního zabezpečení nebo portál finanční správy atd.

Vznik prostředku

Datovou schránku fyzické osoby zřídí Ministerstvo vnitra bezplatně na žádost kterékoli fyzické osoby, která je plně způsobilá k právním úkonům, do 3 pracovních dnů ode dne podání žádosti. Každá fyzická osoba je oprávněna získat jednu datovou schránku fyzické osoby.
Požadavky na žádost o zřízení datové schránky fyzické osoby jsou:

 • a) jméno nebo jména, příjmení a jakékoli jeho změny,
 • b) rodné jméno,
 • c) den, měsíc a rok narození,
 • d) místo narození a země, v níž se narodil, a
 • e) občanství.

Pokud žádost o datovou schránku fyzické osoby splňuje výše uvedené požadavky, ministerstvo zřídí datovou schránku fyzické osoby, jinak oznámí fyzické osobě, že datovou schránku fyzické osoby nelze zřídit po předchozí marné žádosti o vyloučení nedostatků žádosti.
O zřízení datové schránky můžete požádat:

 • 1. osobně - na kontaktním místě veřejné správy Czech POINT, kde se žadatel prokáže platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, pas) nebo povolení k pobytu jako samostatný doklad obsahující nosič dat s biometrickými údaji (ePKP) ),
 • 2. písemně s úředně ověřeným podpisem - je nutné jej zaslat na adresu:
  • Ministerstvo vnitra České republiky
  • nám. Hrdinů 1634/3
  • 140 21 Praha 4
  Upozornění - při přípravě úředního ověření podpisu zahraničními orgány je třeba ověřit podmínky, za nichž je ověření podpisu Česká republika uznáno, například ve formě tzv. Apostily následované úředně ověřený překlad dokumentu atd.

Při žádosti o zřízení datové schránky je třeba uvést adresu, na kterou mají být přístupové údaje do datové schránky doručeny, pouze do rukou adresáta.

Více informací o DS a jejich nastavení najdete na:

NIA ID

Vlastnosti

 • - Důkaz totožnosti se provádí pomocí uživatelského jména, hesla a zkopírováním jednorázového kódu SMS z vašeho mobilního telefonu.
 • - Můžete použít jakýkoli typ mobilního zařízení s číslem českého mobilního operátora, které může přijímat SMS.
 • - S pomocí NIA ID je možné využívat všechny elektronické služby veřejné správy, je dokonce možné přihlásit se do datové schránky výše uvedené fyzické osoby, a proto si nemusíte pamatovat vlastní přihlašovací údaje.

Vznik prostředku

Postup pro nastavení identity NIA ID je následující: Každý si musí nejprve vytvořit svůj profil na www.identitaobcana.cz/ProfileRegistration a uložit jej. Po jeho vyplnění obdržíte e-mail s odkazem na ověření své e-mailové adresy. Po ověření obdržíte druhý e-mail s popisem dalšího postupu a zejména s přiřazeným IDENTIFIKAČNÍM KÓDEM, který budete dále potřebovat k ověření. Následně musíte navštívit kontaktní místo veřejné správy Czech POINT, které je k dispozici v kancelářích v České republice, na téměř všech poštách a také na ambasádách České republiky v zahraničí, kde bude vaše fyzická identifikace provedena podle předložených dokumentů.

Při návštěvě Czech POINT požádejte zaměstnance, aby napsali „Žádost o poskytnutí referenčních údajů z registru obyvatel jiné osobě - ​​ZR10“ ve prospěch právnické osoby s identifikačním číslem 17651921 - „Digitální a informační agentura“ - jedná se pouze o jednorázové poskytnutí vašich údajů k ověření. Dále v položce „Zpráva pro příjemce“ - (NIAProfileID) diktujte přiřazený IDENTIFIKAČNÍ KÓD z výše uvedeného e-mailu. Pro zjednodušení nechte rozsah přenášených dat nastavit na VŠECHNY referenční údaje a možnost souhlasit s jednorázovým poskytováním údajů.

Měli byste být registrováni v základním registru obyvatel na základě platného povolení k trvalému pobytu, povolení k dlouhodobému pobytu, včetně průkazu zaměstnání nebo víza vydaného na více než 90 dnů, nebo v případě občanů EU, na na základě povolení k dočasnému pobytu.

Po dokončení bude vaše totožnost ověřena a pokud je vše vyplněno správně, bude vaše identita NIA ID aktivována během několika minut.
Více informací naleznete na: info.identitaobcana.cz/ups/ (CZ)