Informace o verzích

Aktuální verze

Verze 3.0.2.1 - Nasazeno 26. 4. 2024

 • Realizována funkcionalita tzv. frontování, která zajistí dostupnost Identity občana i při nadměrném množství požadavků na přihlášení. V případě vysokého množství požadavků začne Identita občana příchozí uživatele frontovat a přesměruje je na speciální stránku, kde budou muset určitou dobu vyčkat. Tím předejde nedostupnosti systému a uživatelé budou navráceni zpět do procesu přihlášení v závislosti na vytížení systému.

Verze 3.0.2.0 - Nasazeno 4. 4. 2024

 • Zapracování změn vycházejících z výsledků penetračních testů a další drobné úpravy a opravy.

Verze 3.0.1.0 - Nasazeno 4. 4. 2023

 • Zapracování změn vycházejících z výsledků penetračních testů a další drobné úpravy a opravy.

Verze 3.0.0 - Nasazeno 5. 11. 2023

 • Realizován kompletní redesign Portálu Identity občana a to jak sekce pro občany, tak sekce pro kvalifikované poskytovatele. Redesignem dále prošly přihlašovací procesy prostřednictvím Identity občana a registrační a přihlašovací procesy u NIA ID a Mobilního klíče eGovernmentu.
 • Realizováno automatické řazení kvalifikovaných poskytovatelů do dvou skupin dle jejich právní formy. Tyto skupiny určují, zda se při přihlášení ke kvalifikovanému poskytovateli mají občanovi nabízet i bankovní způsoby ověření či nikoliv. Zároveň byly realizovány potřebné webové služby pro správu ze strany SD DIA.
 • Došlo k rozšíření formuláře pro založení konfigurace kvalifikovaného poskytovatele o nové údaje o registrovaném subjektu a jeho službě.
 • Bylo započato čerpání aktualizací z notifikační služby TR_NOTIFIKACE_IDP určené pro informování kvalifikovaných správců o změnách u NIA ID včetně načtení historických změn.
 • Nyní je nově využíváno analytického nástroje Matomo pro analýzu návštěvnosti webových stránek www.identitaobcana.cz.

Verze 2.7.9.4 - Nasazeno 22. 6. 2023

 • Vybrané procesy v rámci Identity občana a Ověřovacího portálu byly rozšířeny o další druhy dokladů, které jsou v registru obyvatel nyní evidovány.
 • Byla odstraněna potvrzovací lišta o používání cookies. Webové stránky Identity občana a Ověřovacího portálu využívají pouze tzv. technické cookies, u kterých není nutné udělení souhlasu uživatele s jejich ukládáním do koncového zařízení. Nově je v zápatí stránek doplněn odkaz na informace o zásadách používání cookies.

Verze 2.7.9.3 - Nasazeno 1. 4. 2023

 • Na základě přechodu Správy základních registrů pod Digitální a informační agenturu došlo k formálním úpravám v aplikaci a uživatelské dokumentaci.
 • Došlo k rozšíření funkcionality pro ověřování fyzických osob prostřednictvím Ověřovacího portálu, který je dostupný na https://overeni.identitaobcana.cz/. Pokud je fyzická osoba ztotožněna na základě jména, příjmení a dokladu, jsou ověřovateli vydány aktuální hodnoty těchto údajů z registru obyvatel.
 • Byly implementovány úpravy na základě nálezů penetračních testů.

Verze 2.7.9 - Nasazeno 22. 02. 2023

 • Opravy chyb FPSTS
  • Udělení souhlasů

  • Poslední použitý prostředek

 • NIA Portal – Aktivační e-mail
  • Změna textace aktivacniho mailu

  • Přesměrování na Home/Citizen namísto Home.

Verze 2.7.8 - Nasazeno 27. 11. 2022

 • Starší verze eGON služeb, u kterých bude končit jejich platnost, byly nahrazeny novějšími verzemi.
 • Vybrané procesy v rámci Identity občana byly rozšířeny o další druhy dokladů, které jsou v registru obyvatel nyní evidovány.

Verze 2.7.7 - Nasazeno 27. 11. 2022

 • Proces autentizace byl rozšířen o podání žádosti o založení datové schránky fyzické osoby. Osobě, která poprvé od spuštění této funkcionality použije pro přihlášení Identitu občana, nemá datovou schránku fyzické osoby a splňuje další podmínky, bude v Informačním systému datových schránek založena datová schránka fyzické osoby. Takto funkcionalita bude spuštěna dle platnosti odpovídající legislativy.
 • Došlo k rozšíření vybraných stránek o zobrazení vzkazů pro občany. Konkrétně se jedná o zobrazení na vybraných stránkách portálu Národního bodu (portálu Identity občana), na stránce s výběrem způsobu přihlášení a na stránce určené po udělení souhlasu s výdejem údajů.
 • Technologie BizTalk byla nahrazena kontejnerovou platformou.

Verze 2.7.6 - Nasazeno 26. 6. 2022

 • U identifikačních prostředků NIA ID je zamezeno využívání duplicitních kontaktních údajů, tzn., že nelze použít stejné telefonní číslo nebo e-mailovou adresu u více prostředků.
 • Při přihlášení prostřednictvím NIA ID je uživatel vyzván k udělení souhlasu s aktuálně platnými podmínkami používání vč. možnosti zobrazení jejich znění.

Verze 2.7.5 - Nasazeno 28. 5. 2022

 • Zamezení možnosti přihlášení k zahraničním poskytovatelům služeb prostřednictvím mezinárodní brány takovými prostředky, které byly založeny na základě přihlášení k ISDS.
 • V návaznosti na předchozí bod byla realizována funkcionalita, která umožní využívat Mobilní klíč eGovernmentu pro přihlášení prostřednictvím mezinárodní brány na základě přihlášení jiným identifikačním prostředkem.

Verze 2.7.4 - Nasazeno 6. 4. 2022

 • Nasazení služby - Počet zřízených prostředků dle AIFO
 • Úprava pokynů pro aktivaci NIA ID

Verze 2.7.3 - Nasazeno 21. 03. 2022

 • Došlo k rozšíření Národního bodu o tzv. autorizaci digitálního úkonu (autorizaci podání). Kvalifikovaný poskytovatel může využít služeb Národního bodu a prostřednictvím opětovné autentizace nebo zadáním ověřovacího kódu ověřit, že digitální úkon provádí tatáž osoba, která je u něj přihlášena. Výsledkem je autorizovaný digitální úkonu (soubor).
  • Sekce portálu Národního bodu pro kvalifikované poskytovatele byla rozšířena o registraci pro využívání autorizace digitálního úkonu.

  • Vložením digitálního úkonu (souboru) na nově vzniklé veřejně přístupné stránce si může občan ověřit, že byl daný soubor úspěšně autorizován.

 • Vznikl nový Ověřovací portál, jehož cílem je umožnit FO, PFO a PO ověřit údaje jiné FO na základě prokazatelného právního vztahu (např. smlouvy). Výsledkem ověření údajů FO je bezvýznamový směrový identifikátor (BSI) občana.
  • Ověřovací portál umožňuje PFO a PO registraci k backendovým službám. Backendové služby umožňují jak ověření údajů jiné FO (alternativa k Ověřovacímu portálu), tak předání BSI občanů mezi původní a nástupnickou organizací.

  • Ověřovací portál a příslušné služby vznikly na základě § 12a zákona č. 12/2020 Sb. a budou přístupné ode dne účinnosti tohoto paragrafu (od 1.7.2022).

Verze 2.7.2 (verze 2.7.1 byla integrována do 2.7.2) - Nasazeno 28. 11. 2021

 • Přechod z eIdentita.cz na Identitaobcana.cz, se kterým je spojena změna URL, změna loga portálu Národního bodu, změna loga identifikačních prostředků NIA ID a eObčanky a úpravy textací.
 • Rozšíření konfigurace kvalifikovaného poskytovatele pro potřeby aktivní federace (přihlašování mobilních aplikací).
 • Realizace mechanismu aktivní federace, která zajišťuje backendové přihlašování mobilních aplikací vůči Národnímu bodu bez nutnosti interakce s uživatelem. Ta je nutná pouze při prvním registračním přihlášení.
 • Rozšíření portálu Národního bodu o správu připojených mobilních aplikací.

Verze 2.6.1 - Nasazeno 5. 12. 2020

 • Rozšíření pro podporu ověřování BOK ze strany orgánů veřejné moci.
 • Nastavení Mobilního klíče eGovernmentu jako tzv. BOK-padu je dostupné na portálu národního bodu.

Verze 2.6 - Nasazeno 16. 11. 2020

 • Nabízíme Vám nový způsob ověření, a to Mobilní klíč eGovernmentu. Prostřednictvím této aplikace se můžete přihlašovat jednoduše svým mobilním zařízením.
 • Na mobilní zařízení s aplikací Mobilní klíč eGovernmentu si můžete nechat odesílat notifikace podobně, jako nyní dostáváte SMS zprávy. Nový typ notifikace, který si můžete zvolit v nastavení notifikací, je informace při každém přihlášení prostřednictvím jakéhokoliv Vašeho identifikačního prostředku.
 • Při změně telefonního čísla k identifikačnímu prostředku NIA ID (dříve Jméno, heslo a SMS) budete z bezpečnostních důvodů notifikováni na původní telefonní číslo. Totéž platí i pro e-mailovou adresu.
 • Pro potřeby vývoje a testování není povinně vyžadován šifrovací certifikát na testovacím prostředí národního bodu při nastavování vztahu důvěry mezi poskytovatelem služby a Národním bodem.

Verze 2.5.5 - Nasazeno 27. 8. 2020

 • Aktivace identifikačního prostředku NIA ID je umožněna na základě přihlášení k ISDS bez ohledu na vazbu k datové schránce fyzické osoby.
 • Zpřístupnění autentizace prostřednictvím brány eIDAS v rámci konfigurace kvalifikovaného poskytovatele je nyní defaultně povoleno a nelze kvalifikovaným poskytovatelem zakázat.

Verze 2.5.2 - Nasazeno 4. 4. 2020

 • Rozšíření portálu národního bodu o stránku pro nastavení profilu občana (ikona ozubeného kola v záhlaví stránek).
 • V rámci nastavení profilu občana je možné vypnout Single Sign-On, čímž je zamezeno přihlášení k dalšímu kvalifikovanému poskytovateli bez nutnosti opětovného ověření.
 • K aktivaci tlačítka pro udělení trvalého souhlasu s výdejem údajů je nově nutné odsouhlasit, že berete na vědomí důsledky udělení trvalého souhlasu. Dříve udělené souhlasy budou aplikací této nové verze 2.5.2 vymazány.
 • Odhlašovací obrazovka je zobrazována i v případě, pokud jste byli přihlášeni pouze k jednomu kvalifikovanému poskytovateli.
 • Kvalifikovaní poskytovatelé - Rozšíření bezvýznamového směrového identifikátoru o identifikaci státu, pro který je v rámci autentizace národním bodem vydáván.

Verze 2.5. - Nasazeno 17. 11. 2019

 • Rozšíření konfigurace kvalifikovaného poskytovatele o tzv. individuální výdej, který umožní získat data o občanovi (s jeho souhlasem) nejen v rámci procesu autentizace. Pro výdej údajů musí být občan přihlášen.
 • Možnost schválení/odmítnutí individuálního výdeje údajů občanem.
 • Rozšíření správy souhlasů s výdejem dat na portálu národního bodu o trvalé a jednorázové souhlasy udělené v rámci individuálního výdeje.
 • Rozšíření konfigurace kvalifikovaného poskytovatele o možnost poskytovat vlastní údaje ostatním kvalifikovaným poskytovatelům skrze národní bod (individuální výdej).

Verze 2.4. - Nasazeno 14. 9. 2019

 • Možnost správy kvalifikovaných poskytovatelů i pro organizace, které nejsou OVM. Tyto organizace musí provést registraci mimo portál národního bodu, a to přímo u Správy základních registrů.
 • Možnost zařadit více kvalifikovaných poskytovatelů do stejné skupiny. Dle zařazení do skupiny se řídí výdej BSI (pseudonym).
 • Povinné poskytnutí certifikátu pro šifrování dat v rámci konfigurace kvalifikovaného poskytovatele.
 • Rozšíření konfigurace kvalifikovaného poskytovatele o možnost akceptovat přihlášení prostřednictvím mezinárodní brány eIDAS.
 • Vytváření záznamů o činnostech občana vůči národnímu bodu vč. vystavení služby pro čerpání těchto dat vybranými kvalifikovanými poskytovateli. Záznamy o činnostech jsou občanovi dostupné prostřednictvím portálu národního bodu.
 • Změnu e-mailové adresy či telefonního čísla k uživatelskému účtu bude nutné navíc potvrdit zadáním svého přihlašovacího hesla.

Verze 2.3. - Nasazeno 25. 11. 2018

 • Možnost zrušení uživatelského účtu a tím i identifikačního prostředku Jméno, heslo a SMS přes portál národního bodu.
 • Rozšíření notifikační služby TR_NOTIFIKACE_IDP určené pro informování kvalifikovaných správců o změnách. Nově bude každý záznam obsahovat informaci, zda daná událost znamená zneplatnění identifikátoru (pseudonymu) pro danou osobu.
 • Vystavení služby pro získání informace o aktuální dostupnosti národního bodu, včetně dostupnosti ověření prostřednictvím eObčanky a identifikačním prostředkem Jméno, heslo a SMS.

Verze 2.2.2 - Nasazeno 20. 10. 2018

 • Rozšíření plnohodnotné aktivace uživatelského účtu (prostředek Jméno, heslo a SMS) pro využívání online služeb na základě ověření jiným identifikačním prostředkem s požadovanou úrovní důvěry (např. eObčanka) nebo ověřením přes informační systém datových schránek (ISDS) pro vlastníka datové schránky fyzické osoby.
 • Možnost změny hesla a změny bezpečnostní otázky a odpovědi u uživatelského účtu i pro občana přihlášeného na portál národního bodu identifikačním prostředkem s nejvyšší úrovní záruky (např. eObčanka).
 • Rozšíření akceptovaných formátů zápisu mobilního telefonního čísla.
 • Občanovi přihlášenému na portál národního bodu bude dostupná funkcionalita pro zobrazení jeho aktivních identifikačních prostředků připojených k národnímu bodu.
 • U vybraných chybových hlášek budou pod číslem chyby, které je zároveň odkazem na infoweb, umístěny detailnější popisy daných chyb.
 • Pro uložení a správu telefonního čísla a e-mailové adresy, kterou občan zadává při založení identifikačního prostředku Jméno, heslo a SMS, nebudou využívány „Vaše údaje“. Uložení těchto údajů z registrace a jejich následná správa bude na samostatném místě na portálu národního bodu.
 • Uživateli přihlášenému prostředkem Jméno, heslo a SMS bude umožněno zkopírovat telefonní číslo a e-mailovou adresu patřící k tomuto prostředku i do části „Vaše údaje“. Tato funkcionalita bude možná pouze pro ověřené údaje, vždy budou kopírovány oba údaje.
 • Na stránkách s doménou identitaobcana.cz bude uživateli zobrazována lišta informující o využívání tzv. souborů cookies s odkazem na detailnější informace.
 • Pro kvalifikované správce bude rozšířena služba ztotožnění o možnost provést ztotožnění fyzické osoby prostřednictvím ID její datové schránky.

Verze 2.2.1 - Nasazeno 1. 9. 2018

 • Překlad stránky s výběrem poskytovatele ověření a stránky se schválením výdeje údajů poskytovateli služeb do anglického jazyka; možnost přepnutí jazyka
 • Úprava struktury údaje „Adresa pobytu“ (CurrentAddress) dle specifikace eIDAS
 • Úprava názvu údaje „Adresa trvalého pobytu“ na „Adresa pobytu (předávaná v podobě RÚIAN kódů)“
 • Doplnění informativního textu na stránku s výběrem poskytovatele ověření.
 • Verze aplikace v zápatí stránek portálu národního bodu bude odkazem na seznam změn v rámci dané verze aplikace

Verze 2.1.0 - Nasazeno 1. 7. 2018

Iniciální verze NIA a národního bodu